Pedagogisch beleid

Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften.
De VVE/zorgcoördinatrice heeft een coördinerende taak ten aanzien van peuters met specifieke behoeften. Indien noodzakelijk wordt een hulpplan opgesteld en wordt met u overlegd of extra acties moeten worden ondernomen, zoals het inschakelen van logopedische hulp.

Als peutergroep participeren wij in het ZAT-team (ZorgAdviesTeam.) Dit zorgteam bestaat uit de zorgcoordinatrice, vertegenwoordiger van de GGD en van het Maatschappelijk Werk: Stichting Schuilplaats. Wanneer we uw kind in dit team willen bespreken, wordt u altijd om toestemming gevraagd.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Ten behoeve van de goede overgang van de peutersgroep naar de basisschool is de VVE/zorgcoördinatrice, betrokken bij de uitvoering van het Gemeentelijk VVE-beleid. Op de peutergroep is er een aparte VVE-groep: de F-groep. Dit houdt in dat daar alle peuters komen die voor een extra VVE-dagdeel in aanmerking komen. Het VVE-dagdeel wordt gratis door de gemeente aangeboden. Welke peuters komen in aanmerking voor de F-groep? Kinderen met problemen op het gebied van taal en spraak, kinderen die moeite hebben zich te concentreren, kinderen bij wie structuur een punt van aandacht is. Wanneer het kind een medische indicatie heeft, kan het vanaf 2½ jaar geplaatst worden, anders geldt hier ook gewoon de starttijd vanaf 3 jaar. We streven ernaar om deze groep klein te houden tot een max. van 13 kinderen. Mochten we niet genoeg kinderen hebben die voor VVE in aanmerking komen, mogen andere kinderen deze plek innemen.

Het programma van de F-groep zal op dezelfde manier verlopen als bij de reguliere groepen. Wat de F-groep anders maakt is dat het programma erg gericht is op taalactiviteiten en structuur. Doordat deze groep uit een kleine groep bestaat, krijgen de kinderen veel individuele aandacht. Het thema in de F-groep is hetzelfde als in de reguliere groep.

Doorgaande lijn naar de basisschool

  • Wanneer er een observatieformulier is, wordt dat doorgegeven naar de basisschool. Observatieformulieren worden ingevuld voor kinderen waarbij een bepaalde ontwikkeling wordt gesignaleerd die van belang is om te weten voor de basisschool. U hebt inzage in deze observatieformulieren. Bij de VVE-kinderen hebben we een ‘warme’ overdracht en maken we ruim van tevoren een afspraak met de betreffende leerkracht van de basisschool. In een gesprek bespreken we dan de observaties en evt. overige informatie over het kind. Zo nodig krijgt het kind op de basisschool dan meteen RT. Van zorgkinderen (kinderen met een gediagnosticeerde stoornis of kinderen die in onderzoek zijn) wordt gedurende de tijd dat het kind op de peuterspeelzaal is, een voortgangsrapportage bijgehouden. Deze wordt overgedragen als het kind naar de basisschool gaat.
  • Het voor- en vroegschoolse educatieprogramma (VVE) ‘Doe meer met Bas’ richt zich op kinderen van 2½ tot 6 jaar. Dit betekent dat de kinderen van groep 1 en 2 van de basisscholen ook met ‘Bas’ werken. Zo ontstaat een goede doorgaande lijn.
  • Er is structureel minimaal 1 keer per jaar overleg (over o.a. de doorgaande lijn) tussen de basisscholen en de coördinatrice van de peutergroep.
  • Waar mogelijk wordt ook samengewerkt bij activiteiten als het volgen van cursussen.

Ouderbetrokkenheid bij het VVE - programma

  • Met nieuwe VVE-ouders wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Van dit gesprek wordt een verslagje gemaakt wat komt in het dossier van het kind.
  • Ouders mogen altijd de plannen van hun kind inzien, wanneer zij daar behoefte aan hebben. We houden hen op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind. U mag altijd zelf aangeven wanneer u een gesprekje wilt en indien nodig vraagt de leidster zelf om een gesprekje.
  • We geven de VVE-ouders, d.m.v. een informatiebrief bij de nieuwsbrief, tips over hoe ze thuis bezig kunnen zijn met de taalontwikkeling van hun kind. Uit onderzoek is gebleken dat het effect van taalstimulering groter is als ouders bij het programma worden betrokken.

Taalstimulering
In alle groepen worden iedere week twee verteltassen meegegeven, om de taal van uw kind zoveel mogelijk te stimuleren. Verder organiseren we 1 keer per jaar een oudermorgen over taal, door de logopediste, waarbij alle ouders uitgenodigd worden.

Pedagogisch beleidsplan
Op de peutergroep hebben we een pedagogisch beleidsplan, incl. protocol Kindermishandeling en klachtenprocedure, waarin we ons verantwoorden voor ons doen en laten op de peutergroep. Dit beleidsplan en protocol is te allen tijde in te zien op de peutergroep.

Inspectie
De laatste inspectierapporten van zowel de GGD als de Onderwijsinspectie vindt u hieronder.

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2017/02/03/vve-rapport-peuterspeelzaal-spelenderwijs-staphorst
 

627