Aan- en afmelding van peuters

Aanmelding
Aanmelding dient te geschieden bij de peutergroep d.m.v. het aanmeldingsformulier dat daar te verkrijgen is. De aanmelding van de peuters kan het hele jaar door plaatsvinden, maar wel uiterlijk 2 maanden voor de gewenste plaatsing. Na aanmelding krijgt u een ontvangstbevestiging per mail. 2 weken voor de komst van uw kind op de peutergroep ontvangt u een uitnodiging per post.
De minimumleeftijd voor toelating van uw kind is drie jaar m.u.v. medische indicatie. De minimumleeftijd is dan 2 ½ jaar.

Plaatsing
We streven er naar om uw kind te plaatsen wanneer het drie jaar is geworden. Een schriftelijke medische of pedagogische indicatie kan een reden zijn dat de peuter met voorrang geplaatst wordt.

Zodra uw peuter drie jaar is, kan hij/zij (bij voldoende plaatsingsruimte) twee dagdelen per week de peuterspeelzaal bezoeken.

Ouderbijdrage
De contributie bedraagt € 25,- per maand per kind. Dit wordt per maand in rekening gebracht gedurende de periode dat uw kind “Spelenderwijs” bezoekt. U ontvangt via de peutergroep de factuur en wordt verzocht dit geld over te maken. De bijdrage wordt ook tijdens de vakanties geheven, m.u.v. de zomervakantie.

Bij langdurige ziekte
Bij langdurige ziekte moet in de maand waarin het kind ziek is geworden het volle tarief worden betaald. Na deze maand hoeft er geen contributie te worden betaald, tot het kind weer hersteld.

In de maand waarin het kind weer naar de peuterspeelzaal komt, wordt weer contributie geheven.

Bij vertrek
De opzegtermijn bedraagt een volle kalendermaand. Indien een kind bijvoorbeeld halverwege de maand vertrekt dient toch het volledige maandelijkse contributiebedrag te worden betaald.
Als uw kind de peutergroep gaat verlaten, dient u dit, liefst één maand van tevoren, aan de leidster te melden. Peuters verlaten de peutergroep wanneer ze naar de basisschool mogen.

In alle uitzonderingssituaties ten aanzien van plaatsing en afmelding van peuters beslist het bestuur na overleg met de coördinatrice.

630